RODO

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO).
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, musimy poinformować osoby, których dane przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych – bez względu na to, czy pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy też z innych źródeł publicznych, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
Kategorie danych, które przetwarzamy to wyłącznie podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne np. regon, NIP.
W związku z tym informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Państwa danych (dalej: „Administrator”) jest KAB-MAR Skoczylas Sp. J. z siedzibą w Krakowie (ul. Cechowa 51; 30-614 Kraków), numer NIP: 679-282-80-99, REGON: 356893090.
 • Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: KAB-MAR Sp. J. ul. Cechowa 51; 30-614 Kraków lub mailowo pod adresem: biuro@kabmar.pl.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:
  1. wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust.1Lit. A RODO),
  2. konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), bądź wykonywaniem złożonego zamówienia
  3. wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust.1lit. C RODO),
  4. konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. D RODO).
 • Wykonywanie zawartych przez nas umów handlowych polega na realizacji zamówień od naszych klientów z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zamówień, między innymi obsługę płatności, ewentualnych reklamacji, czynności windykacyjnych czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących danego zadania.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie , w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak: otrzymane zamówienia, zapytania handlowe, oferty handlowe.
 • Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy i podwykonawcy Administratora (np. firmy transportowe świadczącym usługi na rzecz KAB-MAR Sp. J., kancelarie prawnicze czy producenci towarów), o ile jest to niezbędne dla realizacji zamówień, zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 • Państwa dane mogą być przekazywane krajom leżącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“Państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zamówienia.
 • Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. usunięcia Państwa danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. przeniesienia Państwa danych osobowych,
 • jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany powyżej.

 • Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust.1 i 4 RODO.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
Z poważaniem
KAB-MAR Skoczylas Sp. J.

KONTAKT

Adres

KAB-MAR Skoczylas Spółka Jawna
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków

Telefon

Tel.: +48 12 257 10 92
Tel. kom.: +48 504 164 318

E-mail

biuro@kabmar.pl

NIP

679 – 282 – 80 – 99

Regon

356893090

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem KRS 0000311895.

Zamknij